ധീര സഖാവേ കുഞ്ഞാലി - ഹംസ ആലുങ്ങൽ - Dheera Saghave Kunhali - Hamza Alungal

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹100 /Nos
Quantity
(150 available)
Total Price
Refund
Not Applicable
Share

Reviews & Ratings

0.00 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

ധീര സഖാവേ കുഞ്ഞാലി - ഹംസ ആലുങ്ങൽ.


കുഞ്ഞാലിയുടെ ജീവിതകഥ, ഇന്നാട്ടിലെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ കൂടി കഥയാണ്. ആ ജീവിതത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ് ഹംസ ആലുങ്ങൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനുതകുന്ന ഭാഷയും ഭാവവുമാണ് ഈ കൃതിയെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്.വായനതീരുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി എന്ന സമരനായകന്റെ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വം ശിലാക്ഷരങ്ങൾ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തറഞ്ഞുനിൽക്കും.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet