വായനയുടെ രസതന്ത്രം - മുനീർ എ റഹ്‌മാൻ - Vayanayude Rasathanthram - Muneer A. Rahman

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹200 /Nos
Quantity
(98 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

വായനയുടെ രസതന്ത്രം - മുനീർ എ റഹ്‌മാൻ.


വായന അറിവനുഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള അക്ഷരപ്രയാണവും അക്ഷയ സാധകവുമാണ്. വായനയുടെ മർമവും ധർമവും ശാസ്തീയമായി പഠിക്കാനുള്ള മികച്ച പരിശീലന കൃതിയാണിത്. മുനീർ എ. റഹ്മാൻ സമകാലിക സാധ്യതകളെ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരന്റെ ചിന്തകളെ വായനക്കാരന്റെ കൂടി ചിന്തകളാക്കി മാറ്റാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ സവിശേഷത. കെ                                                         

                                                                - വി കെ ബുഖാരി

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal