കൗമാരങ്ങളുടെ മനശാസ്ത്രം സ്ത്രീകളുടെയും - ഡോ.പി.എൻ സുരേഷ് കുമാർ Kamumarangalude Manashasthram Sthreekaludeyum - Dr. PN Suresh Kumar

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹120 /Nos
Quantity
(99 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

കൗമാരങ്ങളുടെ മനശാസ്ത്രം സ്ത്രീകളുടെയും - ഡോ.പി.എൻ സുരേഷ് കുമാർ.


കൗമാരക്കാരുടെ മനസ് വിചിത്രമാണ്. വിഭിന്നവും. അവരെ മെരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള സുവാക്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അവരെ ബാധിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധകൾ എന്തൊക്കെ? അവ വിശമാക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ചികിത്സാ രീതികളിലേക്കുമുള്ള വഴികാട്ടി കൂടിയാണ് ഗ്രന്ഥം. കുട്ടികളുടെ മാനസിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള മികച്ച കൈപ്പുസ്തകം

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal