ഇത് കഥയല്ല, ജീവിതം - എഡിറ്റർ: മുനീർ അഗ്രഗാമി - Ithu Kadhayalla, Jeevitham - Editor: Muneer Agragami

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹130 /Nos
Quantity
(120 available)
Total Price
Refund
Not Applicable
Share

Reviews & Ratings

0.00 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

ഇത് കഥയല്ല, ജീവിതം - എഡിറ്റർ: മുനീർ അഗ്രഗാമി.


ഇത് കഥകളല്ല, കഥകളേക്കാൾ ഹൃദ്യവും ഹൃദയത്തിൽ തറക്കുന്നതുമായ പച്ചപ്പരമാർഥങ്ങൾ. കഥകൾ പോലെ, കവിതകൾ പോലെ നോവിന്റെ സംഗീതം പോലെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വായനക്കാരന്റെ മനസിൽ കനത്തു വിങ്ങുന്ന 18 എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet