ജീവിതമല്ലേ ലഹരി- ലത്തീഫ് മുട്ടാഞ്ചേരി - Jeevithamalle Lahari - Latheef Muttanchery

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹140 /Nos
Quantity
(100 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

ജീവിതമല്ലേ ലഹരി- ലത്തീഫ് മുട്ടാഞ്ചേരി .

 മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായ ഉണർച്ചയോ ഉന്മാദമോ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൗൺസിലറും മന:ശ്ശാസ്‌ത്ര ഗവേഷകനും പരിശീലകനും എന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടറിയാവുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ കഥകൾ പങ്കുവച്ച് ലഹരിവിപത്തിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലത്തീഫ് മുട്ടാഞ്ചേരി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് . ഒപ്പം ലഹരിമുക്തി സാധ്യമാവുന്ന ശാസ്ത്രീയ വഴികളും അത് സാധ്യമാണെന്ന സന്ദേശവും പങ്ക് വെക്കുന്നു.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal