കവിയമ്മ - സുമയ്യ സുമം - Kaviyamma - Sumayya Sumam

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹120 /Nos
Quantity
(100 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

കവിയമ്മ - സുമയ്യ സുമം.


മണ്ണിനേയും മനുഷ്യരേയും പ്രകൃതിയെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരമ്മ. മലയാളത്തിന്റെ സുകൃതമായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. കവിതയുടെ കൈ പിടിച്ച് മലയാള മണ്ണിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടവും സാഹിത്യ ജീവിതവും കുട്ടികൾക്കായി ഹൃദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal