മറ്റൊരിടത്ത് വീണ്ടും - പി എൻ വിജയൻ - Mattoridathu Veendum - PN Vijayan

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹150 /Nos
Quantity
(100 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

മറ്റൊരിടത്ത് വീണ്ടും - പി എൻ വിജയൻ.


ശ്രീ. പി എൻ വിജയൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ അടുത്തു പരിചയമുള്ളതുപോലെ തോന്നി. പല കഥകളും മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. പി.എൻ. വിജയന്റെ സപ്തതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

                                             - എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal