മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മണൽച്ചിത്രങ്ങൾ - ബഷീർ ചുങ്കത്തറ - Maykkan Kazhiyatha Manal Chithrangal - Basheer Chungathara

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹60 /Nos
Quantity
(80 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മണൽച്ചിത്രങ്ങൾ - ബഷീർ ചുങ്കത്തറ.


വൈലോപ്പിള്ളി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ കടൽ തന്നെയാണ് ഈ കഥാകാരന് മഷിപ്പാത്രം. ജീവിതത്തിൽ നിന്നു ചീന്തിയെടുത്തതുകൊണ്ടാവാം, സാക്ഷാൽ ബഷീറിന്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് എം.പി.പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബഷീറിന്റെ കഥയുടെ താളുകളിലും രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം. കൃതഹസ്തനായ ഒരു കഥകാരന്റെ കയ്യടക്കവും ജീവിതാവബോധവും ആഖ്യാന കുശലതയും പ്രകടമാക്കുന്നവയാണ് ഈ കഥകൾ.  

                                                - ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal