പൗരത്വബിൽ: ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്? -എഡിറ്റർ: എ.വി. ഫർദിസ് Paurathwa Bill: Aranu Kallam Parayunnathu? - Editor: AV Fardis

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹150 /Nos
Quantity
(50 available)
Total Price
Refund
Not Applicable
Share

Reviews & Ratings

0.00 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

പൗരത്വബിൽ: ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്? -എഡിറ്റർ: എ.വി. ഫർദിസ്.


ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം. പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ സാധാരണക്കാരൻ വരെ ആശയവും ആശങ്കയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet