വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയമന്ത്രങ്ങൾ - എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം - Vidyarthikalkku Vijayamanthrangal - Dr. APJ Abdul Kalam

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹220 /Nos
Quantity
(200 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയമന്ത്രങ്ങൾ - എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം.

വിശ്വാസംകൊണ്ട് വിധിയെപ്പോലും മാറ്റിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു തെളിയിച്ച എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവദിച്ചത് വിദ്യാർഥികളോടാണ്. വാക്കിലും നോക്കിലും വിനയവും വിശുദ്ധിയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആ പ്രതിഭ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നൽകിയ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും പഠനവഴിയിലും പ്രചോദനമാകുന്ന വാക്കുകൾ.


Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal