യുദ്ധങ്ങൾ - കരീം യൂസഫ് Yudhangal - Kareem Yusuf

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹275 /Nos
Quantity
(200 available)
Total Price
Share

Reviews & Ratings

0 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

യുദ്ധങ്ങൾ - കരീം യൂസഫ്.


ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥയും യുദ്ധസമാനമാണ്. ആ കഥ പറയുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളും ആൾനാശവും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി.

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet

Hello

All Categories
Flash Sale
Todays Deal